روانکارها

10 / 10
از 1 کاربر

برای کارکرد قابل اطمینان و به منظور جلوگیری از تماس فلز یا فلز اجزای غلتنده با سطوح علتش و قفسه ها، بیرینگ ها باید به مقدار کافی روانکاری شوند.

روانکار همچنین از سایش جلوگیری کرده و سطح بیرینگ را در مقابل خوردگی محافظت می کند.

انتخاب روانکار مناسب و روش روانکاری برای هر کاربرد مهم بوده و بخشی از تعمیر و نگهداری صحیح می باشد.

مهممترین شرایط دمای کارکرد وقتی به دست می آید که حداقل مقدار روانکار لازم برای روانکاری مطمئن تامین شود. ولی در شرایطی که روانکار وظایف دیگری نظیر آنبندی و انتقال حرارت را بر عهده دارد ، به مقدار روانکار بیشتری نیاز است.

روانکار موجود در یک چیدمان بیرینگ ها به تدریج به علت کار مکانیکی، پیر شدن و آلوده شده خواص روانکاری خود را از دست می دهد بنابراین لازم است گریس جدید اضافه یا به طور کامل تعویض شود و برای روغن ، وجود فیلتر و تعویض روغن در محدوده های دمای معین لازم است.

روانکاری با گریس:

گریس می تواند در بیشتر کاربردها و در شرایط کارکرد طبیعی برای روانکاری بیرینگ ها بکار رود. گریس نسبت به روغن دارای مزایایی می باشد که باقی ماندن در بیرینگ به خصوص برای شفتهای مورب و عمودی و کمک به آب بندی بیرینگ در مقابل آلودگی، رطوبت و آب عمده آنها می باشند.

قابل توجه اینکه الزاما گریس اضافی در بیرینگ باعث بهبود عملکرد آن نمی شود بلکه باعث افزایش سریع دمای کارکرد بیرینگ می شود. که این امر به دلیل افزایش محان اصطحکاک می باشد.

روانکاری با روغن:

روانکاری با روغن در بیرینگ ها وقتی که سرعت بالا باشد یا دما کارکرد اجازه استفاده از گریس را نمی دهد. وقتی که حرارت ناشی از اصطحکاک یا فرآیند باید از بیرینگ به خارج منتقل شود و یا وقتی که اجزای مجاور با روغن روانکاری می شوند استفاده می شود. سرعت بالا باعث افزایش دما شده و دمای بالا سرعت پیر شدن روغن را افزایش می دهد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :