لقی داخلی برینگ

10 / 10
از 1 کاربر

لقی داخلی برینگ Bearing internal clearance
عبارتست از مقدار فضایی که یک حلقه برینگ می تواند نسبت به حلقه دیگر در امتداد شعاعی (لقی شعاعی) یا محوری (لقی محوری) حرکت داشته باشد.

جدول لقی های یک رولبرینگ بشکه ای

Radial internal clearance of spherical roller bearings with cylindrical bore
            Radial internal clearance Bore diameter
  C5   C4   C3 Normal   C2   d
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min inch over
                    mm

75

95

100

60

75

80

60

75

80

45

55

60

45

55

60

35

40

45

35

40

45

20

25

30

20

25

30

10

15

15

24

30

40

18

24

30

 125

150

180

 100

120

145

 100

120

145

 75

90

110

 75

90

110

 55

65

80

 55

65

80

35

40

50

35

40

50

20

20

30

50

65

80

40

50

65

 225

260

300

 160

210

240

 180

210

240

 135

160

190

 135

160

190

 100

120

145

 100

120

145

 60

75

95

 60

75

95

 35

40

50

 100

120

140

 80

100

120

 350

390

430

 280

310

340

 280

310

340

 220

240

260

 220

240

260

 170

180

200

 170

180

200

 110

120

130

 110

120

130

 60

65

70

 160

180

200

 140

160

180

 470

520

570

 380

420

460

 380

420

460

 290

320

350

 290

320

350

 220

240

260

 220

240

260

140

150

170

 140

150

170

 80

90

100

 225

250

280

 200

225

250

 630

690

750

820

900

1000

 500

550

600

660

720

780

 500

550

600

660

720

780

 370

410

450

500

550

600

 370

410

450

500

550

600

 280

310

340

370

410

440

 280

310

340

370

410

440

 190

200

220

240

260

280

 190

200

220

240

260

280

 110

120

130

140

140

150

 315

355

400

450

500

560

 280

315

355

400

450

500

 1100

1190

1300

 850

920

1010

 850

920

1010

 650

700

770

 650

700

770

 480

530

580

 480

530

580

 310

350

390

 310

350

390

 170

190

210

 630

710

800

 560

630

710

 1440

1570

1720

 1120

1220

1330

 1120

1220

1330

 860

930

1020

 860

930

1020

 650

710

780

 650

710

780

 430

480

530

 430

480

530

 230

260

290

 900

1000

1120

 800

900

1000

 1870  1460  1460  1120  1120  860  860  580  580  320  1250  1120

تشخیص لقی داخلی یک برینگ قبل و بعد از نصب ضروریست. لقی بعد از نصب و در حین کارکرد برینگ بنا به دلایلی نظیر انطباق آن بر روی شافت و تفاوت در انبساط حرارتی حلقه ها از لقی اولیه (قبل از نصب) کمتر است.
جهت عملکرد مطلوب برینگ، لقی داخلی شعاعی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بطور کلی بلبرینگ ها باید بدون لقی (لقی صفر) یا حتی با لقی منفی باشند.
رولبرینگ های بشکه ای و استوانه ای باید همیشه یک مقدار لقی (مثبت) داشته باشند. این مسئله در مورد رولبرینگ های مخروطی نیز صدق می کند، مگر در مواردی نظیر برینگ های پینیون که صلبیت برینگ اهمیت خاص دارد. در این مورد در قسمت بار اولیه Preload بیشتر توضیح داده شده است.
لقی داخلی که تحت عنوان نرمال Normal Clearance در جداول آورده شده اند، مواقعی کاربرد دارند که شرایط کاری برینگ نرمال باشد. (صفحه قبل).
در شرایط غیر نرمال مثلاً موقعی که حلقه های داخلی و بیرونی باید با انطباق تداخلی Interference fits نصب شوند، لقی باید کم باشد و بالعکس در شرایطی که دمای کارکرد بالاست لقی باید بزرگتر از نرمال باشد. این لقی های بزرگتر و کوچکتر از نرمال با پسوندهای C1 تا C5 در برینگ ها مشخص می شوند. (C2,C1 کمتر از نرمال و C3,C4,C5 معرف اندازه های بزرگتر از نرمال هستند).
در بلبرینگ های با تماس زاویه ای که جهت نصب به صورت دوتایی طراحی شده اند، رولبرینگ های مخروطی، بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه و بلبرینگ های با چهار نقطه تماس، معمولاً مقادیر لقی محوری به جای لقی شعاعی بنا به اهمیتی که دارند قید می شوند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :